ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

บริษัท เรดวัน เน็ตเวิร์ค (ประเทศไทย) จํากัด

 

ช่องทางการติดต่อ      

ที่อยู่

ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียน

บริษัท เรดวัน เน็ตเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชั้น 17 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900

Email address

complaint@redONE.co.th

 

ในกรณีการยื่นเรื่องร้องเรียนโดยไม่ใช้แบบคำร้องเรียนของผู้ให้บริการ หนังสือร้องเรียนจะต้องมีรายละเอียดต่างๆ อย่างน้อยดังต่อไปนี้

     ชื่อ สกุล ที่อยู่ เลขหมายโทรศัพท์ของผู้ร้องเรียน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือรับรองนิติบุคคล

     ข้อเท็จจริงของปัญหาเรื่องร้องเรียนที่แสดงถึงความเดือดร้อนเสียหายชัดแจ้งจากการให้บริการของผู้ให้บริการ

     คำขอที่ต้องการให้ผู้ให้บริการดำเนินการแก้ไขหรือต้องการให้ปฏิบัติ

    เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน (ถ้ามี)

 

ทั้งนี้ การแจ้งเรื่องร้องเรียนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ ผู้ร้องเรียนได้ระบุรายละเอียดต่างๆ ในหนังสือร้องเรียนครบถ้วนและส่งมายังศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียน