นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน

บริษัท เรดวัน เน็ตเวิร์ค (ประเทศไทย) จํากัด

 

บริษัท เรดวัน เน็ตเวิร์ค (ประเทศไทย) จํากัด (ในที่นี้เรียกว่า “บริษัท”) มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้บริการ รวมถึงผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายอันเกิดจากสินค้าหรือบริการของบริษัท โดยบริษัทจะดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้นให้เป็นที่ยุติโดยเร็ว บนพื้นฐานของความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตามข้อกฏหมายของราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่การพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการ เพื่อประโยชน์และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสูงสุด

 

1.          คำนิยาม

ผู้ให้บริการ/ผู้รับใบอนุญาต/บริษัท หมายถึง บริษัท เรดวัน เน็ตเวิร์ค (ประเทศไทย) จํากัด

 

ผู้ใช้บริการ หมายถึง ผู้ใช้บริการผ่านการลงทะเบียนในระบบเครือข่ายมือถือเรดวัน

 

ผู้ร้องเรียน หมายถึง ผู้ที่ยื่นคำร้องเรียนต่อบริษัท เกี่ยวกับการได้รับความเดือดร้อนหรือความเสียหายอันเนื่องมาจากสินค้าหรือบริการของผู้ให้บริการ

 

เรื่องร้องเรียน หมายถึง ประเด็นความเดือดร้อนหรือความเสียหายของผู้ร้องเรียนอันเนื่องมาจากสินค้าหรือบริการของผู้ให้บริการ และผู้ร้องเรียนได้ยื่นเรื่องเป็นเอกสารตามรูปแบบที่ผู้ให้บริการกำหนดไว้ ณ ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนแล้ว

 

ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียน หมายถึง ศูนย์บริการที่ผู้ให้บริการจัดตั้งขึ้นเพื่อการรับเรื่องร้องเรียน ซึ่งอาจเป็นหน่วยงานภายในของบริษัท หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายในการรับเรื่องร้องเรียนจากบริษัทอย่างเป็นทางการ

 

 

2.     หลักเกณฑ์และสิทธิในการยื่นเรื่องร้องเรียน

ผู้ร้องเรียนมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ให้บริการ หรือต่อสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) หรือหน่วยงานอื่น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

 

2.1    การยื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ให้บริการ

        ผู้ร้องเรียนที่มีเหตุได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการให้บริการของผู้ให้บริการและมีความประสงค์จะยื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ให้บริการโดยตรง จะต้องยื่นเรื่องร้องเรียนเป็นหนังสือหรือใช้แบบคำร้องเรียนตามที่ผู้ให้บริการกำหนดพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลส่งมาที่ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียน ตามรายละเอียดดังนี้

    ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียน

                        บริษัท เรดวัน เน็ตเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด

                        เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชั้น 17 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต

                        แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900

                        หรือ Email address: complaint@redONE.co.th

 

 

ในกรณีการยื่นเรื่องร้องเรียนโดยไม่ใช้แบบคำร้องเรียนของผู้ให้บริการ หนังสือร้องเรียนจะต้องมีรายละเอียดต่างๆ อย่างน้อยดังต่อไปนี้

     ชื่อ สกุล ที่อยู่ เลขหมายโทรศัพท์ของผู้ร้องเรียน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือรับรองนิติบุคคล

     ข้อเท็จจริงของปัญหาเรื่องร้องเรียนที่แสดงถึงความเดือดร้อนเสียหายชัดแจ้งจากการให้บริการของผู้ให้บริการ

     คำขอที่ต้องการให้ผู้ให้บริการดำเนินการแก้ไขหรือต้องการให้ปฏิบัติ

    เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน (ถ้ามี)

ทั้งนี้ การแจ้งเรื่องร้องเรียนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ ผู้ร้องเรียนได้ระบุรายละเอียดต่างๆ ในหนังสือร้องเรียนครบถ้วนและส่งมายังศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียน

 

2.2   การยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

        ผู้ร้องเรียนสามารถยื่นคำร้องเรียนได้ที่ สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมสำนักงาน กสทช. เลขที่ 404 อาคารพหลโยธินเซ็นเตอร์ (ชั้น 2) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โดยให้กระทำเป็นหนังสือและแสดงรายละเอียดครบถ้วนดังต่อไปนี้

     ชื่อ สกุล ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน และเลขหมายโทรศัพท์ของผู้ร้องเรียน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัว ประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือเอกสารประจำตัวอื่นใดที่ใช้แทนได้ที่ออกโดยราชการ หรือหนังสือรับรองนิติบุคคล

     ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร้องเรียนและผู้รับใบอนุญาต

     ข้อเท็จจริงของปัญหาเรื่องร้องเรียนที่แสดงถึงความเดือดร้อนเสียหายจากการให้บริการโทรคมนาคมของผู้รับใบอนุญาต

     คำขอที่ต้องการให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติตาม

    เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน (ถ้ามี) เช่น สัญญาให้บริการโทรคมนาคม ใบเรียกเก็บค่าใช้บริการ ข้อมูลการติดต่อเบื้องต้น หรือแนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของผู้รับใบอนุญาต เป็นต้น

 

       หรือร้องเรียนทาง

     โทรศัพท์หมายเลข : 0-2634-6000 (ในวันและเวลาราชการ)

     โทรสารหมายเลข : 0-2279-0251 หรือ

     Call Center : 1200 กด 1 (โทรฟรี)

     อีเมล์ : tcp.service@nbtc.go.th

    เว็บไซต์ : http://tcp.nbtc.go.th

ทั้งนี้ การร้องเรียนโดยทางอื่นจะมีผลสมบูรณ์เป็นการร้องเรียนต่อเมื่อได้แสดงรายละเอียดครบถ้วนและนำส่งหนังสือเรียบร้อยแล้ว

 

2.3   การยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

        ผู้ร้องเรียนสามารถยื่นคำร้องเรียนได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) อาคาร B ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

        หรือร้องเรียนทาง

     สายด่วนร้องทุกข์ สคบ. 1166

     โทรสารหมายเลข : 0-2629-8266

    เว็บไซต์ : www.ocpb.go.th

 

 

3.       การพิจารณาแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน

3.1  กรณีผู้ร้องเรียนได้ยื่นเรื่องร้องเรียนมายังผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการจะแจ้งการรับเรื่องร้องเรียนโดยทำเป็นหนังสือส่งไปยังผู้ร้องเรียนภายใน 7 วันทำการ นับถัดจากวันที่ผู้ให้บริการได้รับเรื่องร้องเรียน โดยหนังสือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนของผู้ให้บริการ จะระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้

     เลขที่ วันที่ และรหัสอ้างอิงในการรับเรื่องร้องเรียน เพื่อให้ผู้ร้องเรียนใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงประกอบการติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการ

     สิทธิของผู้ร้องเรียนในการที่จะร้องเรียนต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) หากผู้ให้บริการเพิกเฉยไม่ดำเนินการใดๆ เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน หรือผู้ร้องเรียนไม่พอใจการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของผู้ให้บริการ

    กำหนดเวลาที่ผู้ให้บริการจะดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จ

 

3.2  ผู้ให้บริการจะตรวจสอบเรื่องร้องเรียนที่ได้รับแจ้งจากผู้ร้องเรียน หากผู้ให้บริการพิจารณาแล้วเห็นว่าเรื่องที่ร้องเรียนนั้นไม่มีมูล ไม่มีสาระ หรือไม่สมเหตุผลที่จะร้องเรียน ผู้ให้บริการจะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 14 นับถัดจากวันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน โดยแสดงถึงเหตุผลที่ผู้รับใบอนุญาตไม่รับพิจารณาเรื่องร้องเรียน และสิทธิในการร้องเรียนต่อ กสทช. และหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ในการคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งสถานที่ติดต่อและเลขหมายโทรศัพท์ของหน่วยงานดังกล่าวให้ทราบโดยชัดเจน ทั้งนี้ ระยะเวลาการพิจารณาของ กสทช. และหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ในการคุ้มครองผู้บริโภคไม่นับรวมเข้ากับกำหนดเวลาในการพิจารณาแก้ไขเรื่องร้องเรียนของผู้ให้บริการ

 

3.2  ในกรณีที่ผู้ให้บริการเห็นว่าเรื่องร้องเรียนมีมูล มีสาระและมีเหตุผลในการร้องเรียนแล้ว ผู้ให้บริการจะดำเนินการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยทำให้ผู้ให้บริการไม่อาจดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา ผู้ให้บริการจะแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบถึงความคืบหน้าในการดำเนินการและกำหนดเวลาที่คาดหมายว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จทุก 10 วัน

 

3.3  ในระหว่างการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ผู้ร้องเรียนมีสิทธิให้ทนายความหรือผู้ซึ่งผู้ร้องเรียนไว้วางใจเข้าร่วมในกระบวนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องร้องเรียนได้ตลอดเวลา

 

3.4          ในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนผู้ให้บริการจะจัดทำบันทึกการเจรจาระหว่างผู้ให้บริการกับผู้ร้องเรียนโดยแสดงรายละเอียด ชื่อ สกุล และที่อยู่ของผู้ร้องเรียน ประเด็น สาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน คำขอของผู้ร้องเรียน ข้อเสนอของผู้ให้บริการและผลการเจรจาไม่ว่าจะได้ข้อยุติหรือไม่ก็ตาม พร้อมลงชื่อผู้แทนผู้ให้บริการ และผู้ร้องเรียนในกรณีที่ผู้ให้บริการไม่สามารถจัดทำบันทึกการเจรจาได้ผู้ให้บริการจะดำเนินการแจ้งผลการเจรจาแก้ไขปัญหาให้ผู้ร้องเรียนทราบเป็นหนังสือภายใน 3 วันนับแต่วันที่การเจรจาตกลงเสร็จสิ้น

 

3.5  ในกรณีผลของการเจรจาจะเป็นที่ยุติหรือไม่ได้ข้อยุติ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ผู้ให้บริการจะส่งรายงานกระบวนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้แก่สำนักงานภายใน 3 วันนับแต่วันที่การเจรจาตกลงเสร็จสิ้น

 

3.6 การดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนต่างๆ ให้แก่ผู้ร้องเรียน ผู้ให้บริการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการใดจากผู้ร้องเรียนทั้งสิ้น

 

3.7  การดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนต่างๆ ผู้ให้บริการรับรองว่าจะดูแลและตรวจสอบให้พนักงานที่มีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนต่างๆ ดำเนินการด้วยความสุภาพ และให้เกียรติต่อผู้ร้องเรียน รวมถึงช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกต่างๆ อย่างเหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียน เกี่ยวกับเอกสารที่ผู้ให้บริการต้องการเพื่อประกอบการดำเนินการแก้ไขปัญหา รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ร้องเรียนตั้งแต่ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนจนถึงขั้นตอนการเจรจาตกลงเสร็จสิ้น และจะแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนให้แก่ผู้ร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด